BIBLIOGRAFIA

Przedstawiony poniżej spis książek, czasopism, artykułów innych dokumentów został wykorzystany do opracowań zamieszczonych na www.cosanow.pl. Bibliografia obejmuje również wszystkie znane nam źródła na temat Chocianowa. Mamy nadzieję iż bibliografia będzie przydatna dla wszystkich miłośników historii naszego miasta.

A

B

Biliński J.: Z dziejów ziemi lubińskiej w latach 1939 - 1945, Kalendarz ziemi lubińskiej 1989 s. 86 - 104
Biliński J., Lubin i okolice , Wrocław 1976
Bim K., Die Schlesischen massiven Wehrbauten Band 4. Fuerstentum Liegnitz Kreise Liegnitz, Goldberg, Lueben von Heyded, Wrocław 1943
Bok A. Chwistek M., Przewodnik przyrodniczo - turystyczny, Polkowice 2006
Boras Z., Książęta piastowscy Śląska, Katowice 1978
Brzuska M., Miasto i Gmina Chocianów, Bydgoszcz 1997


C

Chwistek M., Kraina miedzi, Polkowice 2008
Ciesielski H., Wrabec H., Katalog zabytkowych ogrodów i parków województwa legnickiego, Legnica 1997


D

Dolata B., Wyzwolenie Dolnego Śląska w 1945 r., Wrocław 1985


E

Engel B., Abhanblungen zur Landeskunde der provinz Westprussen, 1902


F

Floryn J., 50 lat Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Chocianowie 1948 - 1998, Chocianów 1998
Floryn J., Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Chocianowie w latach 1948 - 1998, praca magisterska Wrocław 1991


G

Gerlach M., Chronik d. Evangelischen Kirche von Kotzenau, Kotzenau 1900
Gerlach M., Aus der Chronik der evangelischen Kirche von Kotzenau, Liegnitzer Heimatbr. 34, 2 1982
Gierniet M., Kara śmierci Moskwa, 1913
Grundmann G., Die Baumeisterfamilie Franz, Breslau 1937


H

Hansen O.: Czy koniecznie burzyć, "Polska" 1977 nr 5(297) s. 6-9 i 22-23
Horodecki S., Chocianów i okolice, Chojnów 2004


I

Informator chocianowski, Chocianów 1993


J

Jasiński K., Rodowód Piastów Śląskich tom II, Wrocław 1975
Jasiński K., Rodowód Piastów Śląskich, Kraków 2007
Jurek T., Obce rycerstwo na Śląsku do połowy XIV wieku, Poznań 1998
Jackowski A., Administracja polska na Ziemiach Odzyskanych w latach 1945-1950 na przykładzie powiatu lubińskiego, praca magisterska Poznań 1986, wyd. Towarzystwo Miłośników Ziemi Lubińskiej 1986


K

Kalinowski K., Architektura doby baroku na Śląsku, Warszawa 1977
Klementowski R., Urząd Bezpieczeństwa w Lubinie 1945 - 1956, Wrocław - Lubin 2007
Koszmider J., Fabryka Urządzeń Mechanicznych w Chocianowie 1949 - 1989, Chocianów 1989
Kowala Cz., Nir E., Szczerbiak M., Chocianów 1945 - 1989, Legnica 1990
Kozieja M., Pałac w Chocianowie i jego właściciele na tle dziejów miasta, PWSZ im. J.A Komeńskiego w Lesznie praca dyplomowa - Studium podyplomowe Hostoria i wiedza o społeczeństwie


L

Lewczuk J., Sprawozdanie z badań sondażowych na Placu Wolności w Chocianowie, Zielona Góra 2007
Lutsch H., Verzeichnis des Kundstdebksmaler der Provinz Schlesien, Breslau 1879
Lusch H., Schlesische Furstenbilder des Mittelters, Breslau 1872


Ł

Łobarewicz E. Żródła archiwalne do dziejów Chocianowa w archiwach państwowych, "Chocianowskie Słowo" 1999 nr 3/4 (19/20), s. 8-9
Łoś-Tynowski M., Województwo legnickie miasta, Wrocław


M

Machnicki W., Historia Polkowic, Polkowice 1988
Machoń Z., Miasto i Gmina Chocianów, Chocianów 2006
Machoń Z., Władcy chocianowskiego zamku i pałacu, Chocianów 2006
Majewski R., Dolny Śląsk - 1945 - wyzwolenie, Warszawa, Wrocław 1982
Majewski R.: Problematyka walk o wyzwolenie Dolnego Śląska w radzieckiej literaturze historycznej, Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka 4/1982
Maszkowski P.: Po nitce do kłębka, "Odkrywca" Nr 11(106) listopad 2007 s. 18-20
Mokrzanowska M.: W piątek o 15.40 Chocianów wymazano z kolejowej mapy Polski. Koniec pociągu "Gazeta Wrocławska" 3 kwietnia 2000 r.
Mularczyk M., Wyniki badań archeologicznych przeprowadzonych podczas wykonywania robót ziemnych pod modernizację i rozbudowę sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej w obrębie zabytkowego Rynku w Chocianowie, Lubin 2008
Mycielski J., Pierwotne słowiańskie nazwiska miejscowości na Szlązku Pruskim, Poznań 1900


N

O

Ogrodnik A., Dzieje zamku jako przykład losów ogranicza, praca dyplomowa, Zielona Góra 2004


P

Palle J., Monografia FUM, Chocianów 1973
Pałuki W. ( Antoni Błoński ), Ziemie odzyskane szkice historyczne, s. 52 i 60 Londyn 1947
Pfotenhauer P., Die Schlesischen Siegel von 1250 bis 1300 beziehentlich 1327, Breslau 1879
Pietkiewicz B.: Miasteczko, które chciało Stana. Na przekór "Polityka" Nr 56(1754) 1990
Piluch E., Analiza polityki kadrowej w placówkach upowszechniania kultury na terenie miasta i gminy Chocianów w latach 1975 - 1983, praca dyplomowa, Legnica 1984
Pilińska T., Środowisko kulturowe miasta Chocianowa, praca dyplomowa, Legnica 1973
Piotrowska A., Parafia pw. Wniebowzięcia NMP w Chocianowie w latach 1945 - 2001, praca magisterska Zielona Góra 2003
Porzycki T., Rozwój Chocianowa w Polsce Ludowej w latach 1945 - 1975, praca magisterska Zielona Góra 1977
Przyłęcki M., Zabytki powiatu lubińskiego, Wrocław 1974
P.J., Die Heidestadt Kotzenau und ihre waldreiche Umbegund, Kotzenau 1937
Płatek I., Percepcja przestrzeni miejskiej Chocianowa, praca magisterska, Wrocław 2012


R

Romanowski R.: Zapomniany bohater, "Gazeta Polkowicka" Nr 14(14) s. 11
Rospond S., Słownik etymologiczny miast i gmin PRL, Wrocław 1984


S

Ścieżka przyrodnicza "Uroczysko Czarne stawy" przewodnik, Legnica 2002
Siebmacher J., New Wappenbuchdarinnen des H. Reichs Teutsches Nation hoher Potentataen Fursten, Herzen und Adels Personen anderer Stand und Statte Wappen in der Zachl 3320 beneben ihrer Schilt und Helmkleinoten, Norymberga 1605
Sieber H., Schlosser in Schlesien, Frankfurt nad Menem 1971, s. 167 - 170
Sinapius J., Schlesischer Curiositaten Erste Vorstellung darinnen die ansehlchen Geschlechter des Schlesischen Adels, Lipsk 1720
Staniszewska W., Studium historyczno - urbanistyczne Chocianowa woj. legnickie, Wrocław MCMXCVIII
Sobota B., Nagrobek Bolesława III księcia legnicko-brzeskiego, Wrocław 1991
Stelmach R.: Chocianów najdawniejsze dokumenty, "Chocianowskie Słowo" 1997 nr 3/4 (19/20), s. 10 - 11
Stelmach R., Fras Z., Rusewicz H.: Z dziejów Chocianowa - daty i fakty, "Chocianowskie Słowo" 1997 nr 3/4 (19/20), s. 19 - 22


T

U

Uciński E., Żelezik J., Przyłęcki M., Szlak 2 Armii Wojska Polskiego na Dolnym Śląsku, Wrocław 1976


W

Weinert M., Heimatfalender Kres Lüben 1. Jahrgang 1942, Liegnitz s. 97 - 103


Z


ZESTAWIENIE TYTUŁÓW PRASY LOKALNEJ

Kotzenauer Stadtblatt - Gazeta Chocianowska

Gazeta ukazywała się od 1884 r. Wydawcą był najpierw Wagner, następnie Mitterbacher, lubinianin Kühn oraz jako ostatni chocianowianin Rudolf Jackel.

Lübener Heimatblatt
Pismo byłych mieszkańców Lubina, Chocianowa i Rudnej.

Głos Chocianowa
Jednodniówka załogi FUM wydanie w 1959 r.

Echo FUM-u
Pismo Klubu Techniki i Racjonalizacji FUM Chocianów wydawane w latach sześćdziesiątych ubiegłego wieku.

Biuletyn Informacyjny NSZZ Solidarność FAT w Chocianów
Wydano 1. numer w 1981 r. Biuletyn Informacyjny NSZZ Solidarność FUM w Chocianowie Wydano 2. numery w 1981 r. W okresie stanu wojennego Solidarność FUM działając nielegalnie wydawała własne informacje oraz kolportowała wydawnictwa drugiego obiegu.

Chocianowski Biuletyn Wyborczy
Wydano 3. numery Biuletynu w 1990 r. Każdy. Wydawca Komitet Obywatelski w Chocianowie.

Głos Chocianowa
Ogółem wydano 22 numery w latach 1991 - 1998. Nr 1 - 9 wydawcą był Komitet Obywatelski. Nr 10 - 17 Stowarzyszenie Obywatelskie. W latach 1997 - 1998 Głos Chocianowa był biuletynem Koła Unii Wolności w Chocianowie; wydano 5. numerów.

Chocianowska
Miesięcznik wydawany przez chocianowskie Stowarzyszenie Rodzin Katolickich. Wydano 6 numerów w latach 1997 - 1998.

Wiadomości Chocianowskie
Pismo samorządu Miasta i Gminy Chocianów. W latach 1993 - 1994 wydano 3. numery.

Chocianowskie Słowo
Pismo Zarządu Miasta i Gminy Chocianów. W latach 1995 - 1997 wydano 7. numerów.

Informator Gminy Chocianów
Biuletyn informacyjny Miasta i Gminy Chocianów. Wydawany od 2000 r jako kwartalnik. Do chwili obecnej wydano 42. numery

Czas Metafory
Nieregularne regionalne alternatywne pismo literackie. W 2004 r. wydano 3. numery.

UCHO
Gazetka wydawana w Zespole Szkół Zawodowych w Chocianowie. Pierwszy numer ukazał się w październiku 1992 r.

Szczebioty
Gazetka wydawana w Szkole Podstawowej Nr1 w Chocianowie.

c.d.n.
Gazetka wydawana w Szkole Podstawowej Nr2 w Chocianowie.


INNE ŹRÓDŁA

Biliński J., Historia Dohnów i ich włości. Został Ajax

Główna Komisja Badania Zbrodni Hitlerowskich w Polsce Instytut Pamięci Narodowej Okręgowa Komisja we Wrocławiu, Wypis z akt wykazu niemieckiego dotyczących obozów jenieckich oraz obozów pracy na terenie Chocianowa podczas II wojny światowej, Wrocław 28.02.1990

Kronika Fabryki Urządzeń Mechanicznych w Chocianowie

Kronika Szkoły Podstawowej w Chocianowie

Kronika Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chocianowie

Kronika NSZZ Solidarność FUM Chocianów - skradziona w latach dziewięćdziesiątych ub. wieku

Lokalny Program Rewitalizacji miasta Chocianów, Chocianów 2004

Machoń Z., Kronika Klubu Sportowego "Stal" w Chocianowie, Chocianów 1980 - kronika zaginęła w latach dziewięćdzisiątych ub. wieku

Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Chocianów, Chocianów 2004

Polska Zjednoczona Partia Robotnicza Komitet Miejsko Gminny w Chocianowie, Sprawozdanie miejsko gminnej instancji partyjnej w Chocianowie z działalności statutowej za okres od maja 1981 r. do grudnia 1983 r., Chocianów 1983

Polska Zjednoczona Partia Robotnicza Komitet Wojewódzki w Legnicy, Biuletyn Informacyjny, Nr 27/8 do użytku wewnatrzpartyjengo Legnica 1981

Reiche J., Zbiór dokumentów chocianowskich

Strategia Rozwoju Gminy Chocianów 1997 - 2010, Chocianów 1997

Strategia Rozwoju Gminy Chocianów, Chocianów - Jelenia Góra 2001

Zbiór kronik parafialnych, 1948 - 2009


Zbigniew MachońPOWRÓT