INNE ZADANIA STRAŻY POŻARNEJ


W pierwszych latach PRL - u Straż Pożarna podlegała administracyjnie Radom Narodowym i wykonywała nie tylko zadania związane z ochroną przeciwpożarową. Strażacy musieli również ochraniać wybory i innego rodzaju imprezy masowe. Poniżej zaprezentowane dokumenty pochodzą z kolekcji Adama Hrynczyszyna - mieszkańca Chocianowa i zostały odnalezione podczas rewitalizacji chocianowskiego Rynku.

Dokument Nr 1 (odpis - zachowana niezmieniona pisownia)

Chocianów 21.IV.1952
Nr 316/_/52
Tajne

Zakład Pracy/Instytucja/ :
Straż Pożarna w Chocianowie

W myśl Zarządzenia Ministerstwa Gospodarki Komunalnej z dnia 4 kwietnia 1952r. Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Chocianowie poleca wszystkim Zakładom Pracy i Instytucjom w Chocianowie wzmocnienie warty posterunków od dnia 12 kwietnia 1952r. do dnia 5 maja 1952r. w związku z obchodem uroczystości I - go maja.

Pieczęć i podpis:
Za Prezydium Miejskiej Rady Narodowej
Przewodniczący Prezydium
Wierzbicki Wincenty


Dokument Nr 2 (odpis - zachowana niezmieniona pisownia)

Pieczęć:
Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Chocianowie
Chocianów 24.iV. 1952r.
Poufne

Do Komęndanta O.S.P.
w Chocianowie

Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Chocianowie w myśl pisma Powiatowej Rady Narodowej w Lubiniu z dnia 11.IV.1952r. wydaje zarządzenie Komęndantowi O.S.P. w Chocianowie by ten skontrolował swój sprzęt p.-pożarowy do pełnej gotowości bojowej, oraz zapewni sobie środki lokomocji.

Pieczęć i podpis:
Za Prezydium Miejskiej Rady Narodowej
Przewodniczący Prezydium
Wierzbicki Wincenty



Dokument Nr 3 (odpis - zachowana niezmieniona pisownia)

Pieczęć:
Komenda Powiatowa Straży Pożarnych
przy Prezydium Pow. Rady Narodowej
w Lubinie
Nr Pż I-2b/2/52
Rozkaz Nr. 2 /poufne/52

Zbliżający się okres wyborów do Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej stawia przed organami ochrony przeciw-pożarowej poważne obowiązki pełnego i skutecznego zabezpieczenia majątku narodowego, który by mógłby być spowodowany przez sabotarz działalności wrogów Polski Ludowej w celu utrudnienia normalnego przebiegu akcji Wyborczej spowodować zakłucenia na odcinku gospodarczym.
Należy podkreślić, że wszystkie objawy niedbałości, niechlujstwo i niedoceniania zagrożenia przeciwpożarowego, dlatego zaostrzenie czujności w czasie przygotowań do wyborów powinno być w sposób pełny przygotowań i przeprowadzono:
W tym celu Komenda Powiatowa Straży Pożarnych w Lubiniu rozkazuje:
1. od dnia 13.X. do 28.X.52 wzmuc czujność O.S.P. na terenie powiatu lubińskiego.
a) od dnia 13-28 października zarządza się Ostre Pogotowie Okręgowego Pogotowia Pożarniczego w Lubiniu i Posterunek Zawodowy Chocianów [ zapewne chodzi o jednostkę zakładowej straży pożarnej działającą w FUM Chocianów od 1950 roku - dop. autora]. Jednocześnie wyjaśnia się, że w czasie ostrego Pogotowia powinno być stale w służbie pełny etat jednej zmiany.
2. do dnia 7.X.52 doprowadzić sprzęt pożarniczy do stanu pełnej gotowości bojowej, a o każdych brakach któreby trudnością było wykonać przez Komendy O.S.P. meldować pisemnie do Komendy Powiatowej Straży Pożarnych, które niewątpliwie dopomoże natychmiast.
3. Przystąpić natychmiast przez komisje gromadzkie do kontroli wszystkich obiektów podległych na terenie gromad / gospodarstw indywidualnych / co należy ściśle przeprowadzić kontrole w budynkach mieszkalnych. Stan pieców ogrzewczych, kuchni przewody kominowe, przewody elektryczne świetlne, składanie stert słomy, sprawdzić sprzęt pożarniczy i sygnalizacyjny / gongi / czy gospodarstwa posiadają i co należy przesłać protokuły, tam gdzie stan zły, tam gdzie stan dobry notować w protokule zbiorczym. Nazwisko Imię Nr. Domu, że komisja stwierdziła stan dobry i podpis komisji, termin składania meldunków do dnia 15.X.52 w Komendzie Powiatowej Straży Pożarnych.
W związku z powyższym Komenda Powiatowa Straży Pożarnych wierzy w ambicji Komendantów Straży Pożarnych na terenie powiatu Lubin, które to spełnym zrozumieniem jako świadomy i miłujący Polskę Ludową przystąpią do wykonania tych zadań w terminie i stanie w obronie mienia narodowego.

Pieczęć:
Komendant Powiatowy Straży Pożarnych
przy Prez. Pow. Rady Narodowej
(podpis nieczytelny)


Z.M. 10.11.2010 r.



POWRÓT