Z ARCHIWUM PRL-u


W opublikowanych poniżej dokumentach zachowano oryginalną pisownię.

I.
Kaczanów, dnia 6.09.1945 r.
Magistrat miasta Kaczanów
Obwód VII
I.M. 93 45

Zarządzenie
Na mocy rozporządzenia Pełnomocnika Rządu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 września 1945 r. Nr AP 7/38/45 ogłaszam

I
Do dnia 15.09.1945 r. ma być złożona w MO w Kaczanowie wszelka broń oraz sprzęt wojskowy.
Osoby znające miejsca przechowywania broni, czy też sprzętu wojskowego mają obowiązek zgłosić to w MO.
II
Samowolne odstrzeliwanie, łapanie w sidła zwierzyny, ptactwa i ryb jest bezwzględnie wzbronione.
Niestosującym się do w/w zarządzeń podlegają bardzo surowym karom.

Burmistrz W. Cieśla


II.
Uchwała
[...]

W załatwieniu pism i poleceń Prezydium Powiatowej Rady Narodowej, a mianowicie Zarządzenia z 17 grudnia 1946 r. dotyczącego wyłączenia na cele administracji samorządowej o przyjęcie niektórych obiektów Miejskiej Radzie Narodowej postanowiła na posiedzeniu w dniu 7 lutego 1947 r. zgłosić do Urzędu Ziemskiego wniosek o wyłączenie dla Zarządu Miejskiego Parku, Boiska Sportowego, Basenu Kąpielowego, budynku Kina, gdyż wymienione obiekty mogą w przyszłości przedstawiać źródło dochodowe i dlatego muszą być zarezerwowane dla miasta.

Przewodniczący Miejskiej Rady Narodowej
Niemczykowski Henryk


III.
Fragment uchwały Nr 15/58 Miejskiej Rady Narodowej w Chocianowie z dnia 13 czerwca 1958 r. w sprawie ustalania norm zaludnienia mieszkań na obszarze miasta Chocianowa.

[_]
§ 1.
Na obszarze miasta Chocianowa ustala się jednolitą normę zaludnienia mieszkań w rozmiarze 10 m2 powierzchni mieszkalnej na każdą osobę uprawnioną.
[_]
§ 5.
1. Osoby w których mieszkaniach, w związku z wprowadzeniem nowych norm zaludnienia, powstaną nadwyżki powierzchni mieszkalnej dającej się wydzielić w postaci oddzielnej izby, winny w terminie 30 dni od daty ogłoszenia uchwały dokonać zagęszczenia lokalu we własnym zakresie.
2. Po upływie zakreślonego terminu Prezydium Miejskiej Rady Narodowej może dokonać dokwaterowań z urzędu w trybie określonym przepisami z dnia 21.12.1945 r. o publicznej gospodarce lokalami /Dz. U. Nr. 36/56. poz. 343.

IV.
Fragment uchwały nr 12/59 z sesji Miejskiej Rady Narodowej w Chocianowie odbytej w dniu 30 września 1959 r.

Na podstawie art. 26 rozdz. 3 Dz. U. R.P Nr 5 ustawy o radach narodowych, Miejska Rada Narodowa w Chocianowie analizując zagadnienia bezpieczeństwa publicznego porządku na terenie miasta Chocianowa postanawia:
[_]
3. Zobowiązać kierowników Administracji Domów Mieszkalnych do przestrzegania zaleceń zabraniających budowę wszelkich szop, komórek itp. oraz trzymania w nich inwentarza żywego.
4. Zobowiązać kierowników ADM oraz organa MO do przeprowadzania systematycznych kontroli na odcinku przestrzegania przepisów sanitarnych na posesjach zamieszkałych przez mieszkańców, oraz przepędzania inwentarza żywego ulicami na uwięzi. W stosunku do winnych zastosować sankcje karne.
5. Zobowiązać organa MO do przeprowadzania częstszych obchodów nocnych, celem zlikwidowania wszelkich wybryków chuligańskich, krzyków nocnych i zakłóceń spokoju. Zwrócić uwagę i ograniczyć szybkość jazdy pojazdów mechanicznych na terenie miasta.
[_]
7. Zobowiązać Prez. MRN do wytypowania ulic na których wprowadzone zostanie ograniczenie hodowli inwentarza żywego i wydania w tym kierunku odpowiednich zarządzeń.
8. Zobowiązać Zakład Gospodarki Komunalnej do niezwłocznego wprowadzenia soboty czystości na terenie całego miasta.

V.
Uchwała Nr 49/62
Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Chocianowie z dnia 11 grudnia 1962 roku w sprawie ograniczenia wykupu produktów rolnych na targowicy miejskiej w Chocianowie.

Na podstawie art. Nr 53 ust. O Radach Narodowych z dnia 29.01.1958 r. Dz. Ust. Nr 5 poz. 16 Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Chocianowie postanawia:
Zabrania się wykupowania produktów rolnych z targowicy miejskiej w Chocianowie przez pośredników do dalszej odsprzedaży w godzinach od godz. 7 do godz. 10.
Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

VI.
Fragment uchwały Nr 66/86/68 Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Chocianowie z dnia 27 marca 1968 r. w sprawie nadania Miejskiej Bibliotece Publicznej w Chocianowie imienia Leona Kruczkowskiego.
[_]
Miejska Biblioteka Publiczna w Chocianowie była w okresie 20 lat jedną z głównych palcówek działalności kulturalno-oświatowej w środowisku i swoim zaangażowaniem dobrze przysłużyła się miastu w rozwoju kultury i wychowania społeczeństwa.
Wyrazem jej rangi i priorytetu jest uzyskanie przez MBP w Chocianowie 1967 roku I miejsca we współzawodnictwie bibliotek pod hasłem: "Książka w służbie pokoju i socjalizmu" z okazji obchodów 50 rocznicy Wielkiej Socjalistycznej Rewolucji Październikowej. We współzawodnictwie miast: Chocianów - Polkowice, MBP w Chocianowie uzyskując 25% czytelników stosunku do ilości mieszkańców, wygrała we współzawodnictwie 1967 r.
[_]

VII.
Fragment uchwały nr 78/98/68 Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Chocianowie z dnia 7 września 1968 r.

[_]
Na wniosek Miejskiego Komitetu Frontu Jedności Narodu przyjmuje się do realizacji na lata 1968 - 1970 zadanie: budowa pawilonu rentgenowskiego Chocianowie.

VIII.
Uzasadnienie do uchwały nr 64/8/72 Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Chocianowie z dnia 1 lutego 1972 r. w sprawie zamknięcia cmentarza ewangelickiego Chocianowie przy ul. Szprotawskiej.

"Cmentarz opuszczony przez gminę wyznaniową ewangelicko-augsburską i od 1946 roku nie używany, w dużym stopniu był zniszczony wskutek działań wojennych i braku konserwacji uległ całkowitej dewastacji i stanowi obecnie obiekt korzystny dla gromadzenia się elementów aspołecznych.

POWRÓT