KALENDARIUM CHOCIANOWSKIE - OPRACOWANIE ZBIGNIEWA MACHONIA

8300 - 4500 p.n.e. Najstarsze znalezisko związane z Chocianowem w postaci mezolicznego odłupka krzemiennego odkrytego w 1941 r. w okolicach ówczesnej wieży Fryderyki.

1284 Pierwsza pisemna informacja świadcząca o istnieniu Chocianowa. W dokumencie z 9 lipca 1824 r. Wawrzyńca oficjała i Mirosława plebana w Skorogroszu dla klasztoru augustianów we Wrocławiu widnieje jako świadek Nicolao de Cosanow - Mikołaj z Chocianowa.

1297 Książe Bolko I Surowy , wnuk Henryka II Pobożnego i prawnuk Św. Jadwigi Śląskiej rozpoczyna budowę zamku - warowni w Chocianowie. Odnotował to legnicki prawnik i uczony Geogr Thebesius w prowadzonej prze siebie kronice Lienitzische Jahrbucher

1311 Bolesław III książę legnicki na zamku w Chocianowie ( Koczina) wystawia dokument dla klasztoru w Lubiążu o nadaniu dwóch wsi Oleszna i Gościejowice. Jest to najstarszy znany dokument napisany w Chocianowie.

1329 oraz 1331 Bolesław III wraz z synami składają dwukrotnie Janowi Luksemburskiemu królowi czeskiemu hołd lenny ze swoich ziem w tym również z zamku w Chocianowie (Cozenow)

1345 - 1435 Kolejnymi władcami Chocianowa byli książęta legniccy: Wacław I, Ruprecht I, Wacław II oraz Ludwik II książe legnicko brzeski.

1352 W zachowanym dokumencie książę Wacław I oznajmia, że rajcy i mieszczanie Legnicy zobowiązują się spłacić jego dług w zamian za wydzierżawienie m. in. lasu i pastwiska w Chocianowie ( Coczenow ). W tymże samym roku książę nadaje Heylmanowi von Bran dobra w Chocianowie ( Coczenow) i Trzebnicach ( Tirsenbicz)

1407 W zachowanym dokumencie księcia Ruprechta znajduje się informacja o rozbudowie chocianowskiego zamku przez legnickich rajców oraz Hansa i Stephana von Rothkirch. Trzonem ówczesnego założenia była potężna wieża, która zachowała się niemal w całości w obecnej budowli.

1430 Książe Ludwik II wyraził zgodę na urządzenie przy stawie w Chocianowie - na północ od zamku - hamerni, kramu oraz młyna mistrzowi Adelheyn von Leschin i kimonowi, jego zięciowi.

1487 Rodzina von Dornheim wybudowała w miejscu obecnego kościoła na Placu Wolności niewielką kaplicę w której została umieszczona - zachowana do dzisiaj - chrzcielnica ufundowana w 1585 roku przez Jakuba von Schönaich.

1524 Kaplica w Chocianowie została przejęta przez ewangelików.

1594 - 1596 Budowa murowanego kościoła na Placu Wolności.

1600 Zygmunt von Nostitz dokonał przebudowy zamku na nowożytną budowlę. Wzniesiono najwyższą murowaną kondygnację wieży ponad gotyckim trzonem. Nowożytna siedziba była budowlą trójskrzydłową z dominującą prostopadłościenną wieżą.

1613 - 1723 Chocianów pod panowaniem rodu von Stosch. W 1633 roku został obrabowany a następnie spalony przez oddziały armii carskiej (katolickiej) pod wodzą Albrechta Wallensteina. Dopiero około roku 1650 nastąpiło ponowne osiedlanie miejscowości. W 1698 roku przeprowadzono gruntowny remont zamku po wojnie trzydziestoletniej. Katarzyna von Stosch w 1703 roku uwolniła z poddaństwa mieszkańców Chocianowa Władza została przekazana kilkuosobowej radzie składającej się z mieszkańców osady. Chocianów otrzymał również prawo urządzania trzy razy do roku jarmarków i raz w tygodniu targów końskich i na bydło. Powyższe przywileje zostały potwierdzone przez Baltazara Fryderyka von Stosch w 1707. Przywileje targowe potwierdził cesarz Karol VI w maju 1713 r. Uprawnienia rady oraz przepisy cechowe określił tenże sam cesarz w 1716 roku. W skład rady wchodzili: sędzia, zastępca sędziego, pisarz i sołtys.

1723 - 1766 Chocianów pod panowaniem rodu von Redern. Melchior Gottlob von Redern zasłużył się w historii naszego miasta gdyż przeprowadził wiele inwestycji remontowo budowlanych. Przebudowano kościół, wyremontowano plebanię, założono nowy cmentarz przy ulicy Fabrycznej ( zlikwidowany w 1941 roku ). Największym przedsięwzięciem było przebudowanie w latach 1728 - 1732 dotychczasowego zamku we wspaniałą barokową rezydencję. Masywna kwadratowa wieża wysoka na 68 metrów została umiejscowiona w nowej bryle. Pałac został również powiązany z dziedzińcem i nowo założonym parkiem w sposób nietypowy dla tego rodzaju obiektów. W październiku 1747 r. wybuchł groźny pożar, który strawił bez mała całe miasto. Odbudowę kościoła wraz z wieżą zakończono dopiero w 1766 roku.

1766 Wilhelm Gottlob Christoph burgrabia i hrabia zu Dohna - Schlodien rozpoczął panowanie ostatniego wielkiego rodu Dohnów w Chocianowie aż do 1945 roku. Za jego czasów odlano dwa nowe dzwony, które umieszczono na wieży kościelnej. Dzwony zostały odlane w giserni przy obecnej ulicy Trzebnickiej, gdzie znajduje się kwiaciarnia.

1771 Na wieży kościoła zamontowano nowy zegar.

1785 roku Chocianów liczył 157 mieszkańców. Na początku XIX wieku - w okresie wojen napoleońskich - w dobrach rodziny zu Dohna stacjonowały dwa szwadrony francuskich kirasjerów oraz oddział piechoty. Niestety podczas pobytu żołnierze dokonali wielu zniszczeń - plądrowano okoliczne pola, zastrzelono okazałe daniele z tutejszego zwierzyńca, zniszczono parkowe rzeźby.

1814 Miejscowy stolarz Trogisch wykonał nowy wystrój ołtarza i kazalnicę w kościele na Placu Wolności.

1845 Chocianów zamieszkuje 432 osoby. Od dwóch lat z powodzeniem funkcjonuje nowoczesny tartak wybudowany przez hrabiego Wilhelma Hermana Albrechta zu Dohna.

1846 W Chocianowie otwarto urząd pocztowy, który mieścił się przy obecnej ulicy Kościuszki naprzeciw pałacu.

1847 Dwukrotnie w ciągu tego roku Chocianów nawiedzają wielkie pożary. Między innymi spłonęła cała zachodnia i wschodnia pierzeja rynku, cała obecna ulica Kolejowa i niemal cała obecna ulica Żeromskiego.

1853 Powstanie Marienhűtte - huty Maria - dało początek przemysłowemu rozwojowi Chocianowa. Założycielami tego zakładu byli: Anton Schlittgen i jego szwagier kupiec Haase. Początkowo zakład składał się dwóch pieców w których wykorzystywano rudę darniową.

1860 Chocianów liczy 764 mieszkańców .

1864 Powstaje kolejny duży zakład przemysłowy branży metalowej - fabryka armatury Augusta Raascha, która mieściła się przy obecnej ul. Kolejowej i Głogowskiej gdzie znajduje się zakład RAG a przedtem Przedsiębiorstwo Produkcji Leśnej "Las".

1865 Otwarcie prywatnej szkoły katolickiej. Powstała drukarnia Wagnera.

1866 Przy ulicy Głogowskiej został wzniesiony kościół katolicki.

1883 Zakończono budowę nowej szkoły publicznej przy ulicy szkolnej.

1884 Zaczyna ukazywać się Kotzenauer Stadtblatt - Gazety Chocianowskiej, która była wydawana sześć razy w tygodniu.

1890 Chocianów liczy 1 160 mieszkańców.

1892 Otwarta została linia kolejowa Rokitki - Chocianów - Wschowa.

1894 Trzy wspólnoty tj. miasteczko Chocianów, wieś Mały Chocianów ( Sand - czyli obecne tzw. Zacisze) oraz obszar dworski - Dominium utworzyły miasto Chocianów, które w tym czasie liczyło już 3 600 mieszkańców.

1899 Wybudowano ratusz przy ówczesnej ulicy Ogrodowej - obecnie Ratuszowa. Z inicjatywy hrabiów zu Dohna rozpoczęła działalność szkoła rolnicza.

1900 Huta Maria zatrudniała około 1200 pracowników. Przy zakładzie istniała pracownicza kasa oszczędnościowa, straż pożarna, biblioteka, jadłodajnia, sklep zakładowy i kąpielisko oraz szpital - przychodnia zdrowia.

1905 W Chocianowie mieszkało 4 118 osób w tym 22 Polaków.

1906 Chocianów otrzymuje zaopatrzenie w wodę i kanalizację.

1908 Rozpoczęto proces brukowania ulic w Chocianowie. W pierwszej kolejności wybrukowano Rynek i ulicę Kolejową, następnie w tym samym roku ulice: Żymierskiego i Kościuszki. Rozpoczęła działalność miejska gazownia; większość ulic otrzymała oświetlenie gazowe.

1910 Wybudowano halę sportową przy obecnej ulicy Ratuszowej.

1925 Elektryfikacja Chocianowa. Przy ulicy Lipowej rozpoczęto budowę najciekawszego na owe czasy osiedla budownictwa mieszkaniowego.

1927 Połączenie Marienhutte z podobnym zakładem Wilhemshutte z Iławy w spółkę o nazwie Eisen und Emalienwerke A. G. Nowy zakład miał siedzibę w Szprotawie Szprotawie. Produkcja obejmowała m. in. emaliowane naczynia kuchenne, wanny kąpielowe, artykuły sanitarne i kanalizacyjne.

1931 Zamknięcie największego zakładu w Chocianowie czyli dawnej Marienhutte.

1940 - 1945 Huta Maria była ważnym producentem sprzętu lotniczego. Do produkcji byli wykorzystywani zarówno jeńcy jak i robotnicy przymusowi. W Chocianowie znajdowały się dwa obozy pracy przymusowej, w jednym przebywali Polacy i Francuzi w drugim Żydzi. W Duninowie w fabryce amunicji pracowali Polacy, Czesi, Francuzi, Serbowie.

1945 Pod wieżą kościelną na rynku w Chocianowie Niemcy rozstrzelali w publicznej egzekucji trzech jeńców francuskich ( na tę okoliczność zgromadzono również dzieci i młodzież szkolną).
W sobotę 10 lutego 1945 r. nastąpił decydujący atak radzieckich oddziałów piechoty tj. części pułków 111. dywizji piechoty przy współudziale 1176 pułku piechoty 350 dywizji piechoty - dowódca gen. mjr Grigorij Wiechin, 24 korpusu 13 armii. Pomimo dobrze zorganizowanej obrony kapitulacja była nieunikniona. W godzinach przedpołudniowych porucznik Kapek poddał Kotzenau. Rządy radzieckiego komendanta miasta nie trwały długo. Formalne przejęcie władzy przez Polskę zostało dokonane 15 maja 1945 r. Wtedy to przybył z Lubina Wacław Cieśla jako przedstawiciel Pełnomocnika Rządu Rzeczpospolitej Polskiej Obwód Nr VII w Lubinie. W tym samym dniu przejął kompetencje od wojskowego komendanta miasta i ustalił lokal w budynku nr 11 na Placu Wolności na biuro Zarządu Miasta. Wacław Cieśla w niedługim czasie, bo już 22 maja 1945 r. powołany został na stanowisko burmistrza Kaczanowi - taką nazwę aż do 23 marca 1947 r. nosił Chocianów.
"Uroczyste otwarcie pierwszej polskiej szkoły po II wojnie światowej w Kaczanowie odbyło się 1 listopada 1945 r. Pierwszymi nauczycielami byli: Pani Borkowska, Pani Olga Karczowska i Pani Petronelka Ryzińska. Początkowo w szkole uczyło się 35 uczniów, uczniów ciągu roku szkolnego liczba ta zwiększyła się do 150 dzieci" Taki zapis znajduje się w kronice Szkoły Podstawowej - wówczas Szkoły Powszechnej w naszym mieście. Pierwszym kierownikiem szkoły był Henryk Borkowski. Pierwszym duchownym katolickim, który przybył do Chocianowa był ksiądz Klemens Ziomek. Był on proboszczem w parafii Duliby powiat Buczacz woj. Tarnopol. Przyjechał wraz z parafianami oraz trzema siostrami zakonnymi 17 października 1945 r. Ksiądz Ziomek miał również pomocnika w osobie przybyłego również ze wschodnich terenów księdza grecko-katolickiego Karola Korola. Stan ludności ówczesnego Kaczanowi na dzień 31.12.1945 r. był następujący: 97 rodzin polskich z 359 osobami, 5 rodzin autochtonicznych z 17 osobami i 168 rodzin niemieckich z 580 osobami - razem 956 mieszkańców.

1946 Zaczęto uruchamiać zakłady niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania miasta tj. wodociągi, i gazownię przy ul. Głogowskiej oraz placówkę energetyczną. Rozpoczęto produkcję w tartaku. Bardzo szybko nastąpił rozwój handlu i rzemiosła; powstaje pierwsza instytucja spółdzielczo - handlowa "Rolnik Polski" jako jednostka powiatowa z siedzibą w Chocianowie.
Pierwszy polski obywatel a właściwie obywatelka Chocianowa, Maria Mielnik urodziła się 25 stycznia 1946 r., zaś pierwsze małżeństwo zostało zawarte 30 stycznia 1946 r. kiedy to na ślubnym kobiercu stanęli Józef Wyszyński i Maria Drzewiecka. W początkach 1946 roku Tadeusz Kruciński przy współudziale młodzieży zaadaptował, dla stworzonego prze siebie teatru amatorskiego , istniejącą w mieście salę rewiową. 30 listopada 1946 r. powołana została Miejska Rada Narodowa, w skład której weszło 30 osób. Przewodniczącym pierwszej MRN był Tomasz Wieczorek.

1947 Uruchomiono w mieście pierwszy punkt biblioteczny. 27 kwietnia odbył się Pierwszy Walny Zjazd Ochotniczej Straży Pożarnej w Chocianowie. Prezesem OPS wybrano A. Dziurę zaś Naczelnikiem Michała Szatarskiego.

1949 Kronika Fabryki Urządzeń Mechanicznych odnotowuje: " 19 września 1949 r. Dolnośląskie Zakłady Metalurgiczne w Nowej Soli rozpoczęły w Chocianowie werbunek pracowników. Pierwszym zatrudnionym był kowal - spawacz Michał Lewosz. Pierwszym kierownikiem Zakładu Nr 4 w Chocianowie był Michał Walerowicz oddelegowany do Chocianowa z Nowej Soli. Pierwszym zadaniem było przygotowanie do pracy pieców odlewniczych - żeliwiaków oraz stanowisk formierskich.

1950 Przy Dolnośląskich Zakładach Metalurgicznych Nowa Sól Oddział w Chocianowie zorganizowane zostało Koło Zrzeszenia Sportowego "Stal". W późniejszym czasie Klub sportowy "Stal". Pierwszym prezesem był Alfred Krzysztofowicz. Nastąpiły zmiany w strukturach administracyjnych. Na podstawie ustawy z 20 marca 1950 o radach narodowych zlikwidowano zarządy miast oraz stanowiska burmistrza.

1951 Minister Przemysłu Ciężkiego zarządzeniem z dnia 20 czerwca 1951 r. utworzył przedsiębiorstwo państwowe pod nazwą Fabryka Urządzeń Mechanicznych "Chocianów". Niejakim ukoronowaniem procedur i labiryntów prawnych było uzyskanie osobowości prawnej prze z FUM i wpisu do rejestru przedsiębiorstw w dniu 1 lipca 1951 r. Stało się tak dlatego iż Sąd Grodzki w Lubinie dopiero 10 listopada 1950 r. orzekł o zniszczeniu ksiąg wieczystych.
Utworzenie Zakładu Produkcji Leśnej "Las" jako filii przedsiębiorstwa wrocławskiego.
29 marca w FUM dokonano pierwszych odlewów, którymi były żeliwne wpusty kanalizacyjne.

1952 Otwarto Przedszkole Miejskie.
Pod nadzorem Romana Pajonka w FUM, w dniu 12 kwietnia dokonano pierwszego w historii odlewu cylindra papierniczego.

1954 W lipcu tego roku w FUM zmontowano pierwszą w historii fabryki wiertarkę WKA - 25.
1 września rozpoczęła działalność Zasadnicza Szkoła Metalowo - Odlewnicza. Powołana przez Ministerstwo Oświaty szkoła kształciła uczniów na dwóch kierunkach: tokarz i odlewnik, głównie na potrzeby FUM.

1955 Otwarcie żłobka.
Największy sukces piłkarzy ręcznych drużyn 11 osobowych. KS "Stal" Chocianów zdobył mistrzostwo województwa wrocławskiego.

1958 Miejska Rada Narodowa przeznaczyła 1,8 mln zł. na urządzenie kąpieliska oraz ogródka jordanowskiego j ogrodzenie parku miejskiego.

1961 Rozpoczęto budowę pierwszych czterech wielorodzinnych budynków mieszkalnych przy ul. Fabrycznej. Miasto otrzymuje nowe oświetlenie uliczne. Przy Szkole Podstawowej dobudowano 9 nowych izb lekcyjnych oraz salę gimnastyczną. Rozpoczął działalność Zespół Szkół Zawodowych Fabryki Urządzeń Mechanicznych. Wyremontowano budynek Ośrodka Zdrowia.

1963 W niedzielę 11 sierpnia Chocianów nawiedziła kopia obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej. Obraz przybył na Plac Wolności poprzedzony kawalkadą 125 motocykli i kilkunastu samochodów osobowych. Była to wielka uroczystość w której brało udział kilka tysięcy mieszkańców Chocianowa i okolic.

1964 1 września rozpoczął naukę pierwszy oddział Technikum Mechanicznego na podbudowie Zasadniczej Szkoły Zawodowej o specjalnościach: odlewnictwo i obróbka skrawaniem.

1966 Do tego roku wybudowano kolejnych siedem budynków wielorodzinnych o 139 mieszkaniach. Następuje znaczny rozwój budownictwa mieszkaniowego.

1968 Miejskiej Bibliotece Publicznej nadano imię Leona Kruczkowskiego.

1970 Największy sukces w historii piłki nożnej w Chocianowie. Drużyna KS "Stal" awansowała do dolnośląskiej ligi okręgowej. Chocianów był najmniejszym miastem posiadającym drużynę w tak wysokiej klasie rozgrywek.

1971 Dzięki poważnym nakładom finansowym Fabryki Urządzeń Mechanicznych miasto otrzymuje Międzyzakładowy Ośrodek Kultury - obecny ChOK.

1972 16 czerwca została podpisana wieloletnia umowa pomiędzy Fabryką Urządzeń Mechanicznych oraz K.G.H.M. Polska Miedź S.A. Dzięki pieniądzom z Kombinatu rozwinęło się na niespotykaną skalę budownictwo mieszkaniowe, wybudowano hotel robotniczy, budynek Zespołu Szkół, obiekty sportowe i rekreacyjne.

1973 W wyniku uchwały Wojewódzkiej Rady Narodowej we Wrocławiu w miesiącu grudniu powstała nowa jednostka terytorialna: miasto i gmina Chocianów, utworzona z miasta Chocianowa, zlikwidowanej gminy Trzebnice i trzech miejscowości należących dotychczas do gminy Polkowice. Pierwszym Naczelnikiem miasta i gminy Chocianów został Henryk Lutostański. Ludność miasta i gminy wynosiła 10 348 osób, w tym w mieście 5 523 osoby.
11 października w parku miejskim odsłonięto pomnik poświęcony ofiarom II wojny światowej, autorstwa jednego z najwybitniejszych rzeźbiarzy polskich Zbigniewa Frączkiewicza.
19 maja w Miejskim Ośrodku Kultury odbyło się spotkanie z mistrzem olimpijskim w strzelaniu z Meksyku i Monachium Józefem Zapędzkim. Spotkanie zorganizował ówczesny proboszcz Zdzisław Kotyrba, który był przyjacielem mistrza.
W 1973 roku przystąpiono do produkcji tokarek sterowanych numerycznie TZC-32N1 w FUM. Była to pierwsza tokarka sterowana numerycznie w naszym kraju; m, in. otrzymała złoty medal na Międzynarodowych Targach Lipskich.

1974 Oddano do użytku nowoczesną stołówkę zakładową przy FUM.

1975 W wyniku zmian podziału administracyjnego kraju Chocianów znalazł się w składzie województwa legnickiego.
Oddano do użytku nowy hotel robotniczy przy ówczesnej ul. Armii Czerwonej.
Utworzono Średnie Studium Zawodowe najpierw o kierunku społeczno - prawnym, a następnie kierunek administracyjno biurowy i ogólno mechaniczny.

1977 Oddano do użytku dom mieszkalny dla nauczycieli dla 9 rodzin.
W listopadzie rozpoczął działalność zakład produkcyjny Legnickiej Spółdzielni Inwalidów "Legspin". Zakład pracy chronionej i nakładczej był dostawcą produktów włókienniczych.

1978 22 kwietnia uroczyście przekazano do użytku nowy obiekt Zespołu Szkół Zawodowych przy ulicy Kolonialnej.
22 lipca Chocianów otrzymał wspaniały prezent w postaci pięknego stadionu sportowego. Pierwszy mecz na otwarciu stadionu rozegrały pierwszoligowe drużyny Śląska Wrocław i Lokomotive Lipsk.
Kontynuowano budowę osiedla Wesoła; w pięciu budynkach mieszkali już lokatorzy. Przewidziano budowę następnych siedmiu budynków.

1979 Ukończono budowę nowoczesnej hali warsztatów szkolnych przy Zespole Szkół. Hala została wyposażona w zaplecze socjalne oraz maszyny, narzędzia i urządzenia niezbędne do praktycznej nauki zawodu.

1980 1 września rozpoczęcie nauki w nowej Zbiorczej Szkole Gminnej przy ul. Wesołej. Obiekt posiadał m.in. 20 sal lekcyjnych, pomieszczenia do terapii pedagogicznej, pracownię komputerową, bibliotekę.
Jak w całym kraju tak również w Chocianowie powstała "Solidarność". Największa organizacja zakładowa powstała oczywiście w Fabryce Automatów Tokarskich i liczyła ponad 1 400 członków. Komitet Założycielski NSZZ "Solidarność" FAT , którego przewodniczącym był Zbigniew Machoń został oficjalnie zarejestrowany w Międzyzakładowym Komitecie Założycielskim NSZZ "Solidarność" we Wrocławiu w dniu 20 października.

1981 1 września przy Zbiorczej Szkole Gminnej w Chocianowie przekazano do użytku dwie nowe sale gimnastyczne. 4 kwietnia na Placu Wolności w obecności kilku tysięcy ludzi ks. biskup Adam Dyczkowski poświęcił sztandar Solidarności Fabryki Urządzeń Mechanicznych.
Tadeusz Urbański został posłem na Sejm PRL VIII kadencji.
Nastała mroczna noc stanu wojennego.

1982 W pierwszej połowie tego roku nastąpiły represje w stosunku do chocianowskich działaczy Solidarności; były aresztowania, internowania, inwigilacje. Związek zaczął działać nielegalnie.
15 stycznia została utworzona Chocianowska Spółdzielnia Mieszkaniowa.
1 listopada zostało wybudowane nowe przedszkole w Chocianowie.

1984 W kwietniu rozpoczął pracę Zakład Uzdatniania Wody w Chocianowie.
Oddano do użytku Dom Działkowca. 1 grudnia zaczęła działać nowa automatyczna centrala telefoniczna typu Pentaconta, która zastąpiła dotychczasową centralę ręczną.

1986 10 marca kardynał Henryk Gulbinowicz dekretem ustanowił dekanat w Chocianowie.

1989 31 sierpnia na chocianowskim rynku uroczyście odsłonięto tablicę pamiątkową z napisem: Bohaterom września 1939. W 42 rocznicę obrony Ojczyzny przed najazdem. W pierwszą rocznicę powstania NSZZ Solidarność oraz w hołdzie robotniczym protestom 1956, 1970, 1976, 1980. Chocianów 27 IX 1981" Tablica nie została umieszczona na pomniku w parku na skutek sprzeciwu miejscowego komitetu PZPR. Przez okres stanu wojennego była ukrywana.
W skład Zespołu Szkół weszło Technikum Elektroniczne.
W Chocianowie odbyły się wojewódzkie uroczystości dożynkowe na stadionie KS "Stal".

1990 Pierwsze po wojnie wolne wybory samorządowe. W skład chocianowskiej Rady Miejskiej weszli w większości przedstawiciele Komitetu Obywatelskiego.
Burmistrzem Miasta i Gminy został Zbigniew Machoń.
Rada Miejska przyjęła herb oraz flagę miasta. Rozpoczęto proces prywatyzacji handlu i usług.

1991 W skład Zespołu Szkół weszło Liceum Ogólnokształcące.

1992 Burmistrzem Miasta i Gminy został Franciszek Skibicki

1993 Wiosną tego roku opuściły Chocianów po kilkudziesięciu latach stacjonowania wojska byłego Związku Socjalistycznym Republik Radzieckich.
Rada Miejska wyraziła wolę przystąpienia do Związku Międzygminnego pomiędzy gminami: Chocianów, Gaworzyce, Grębocice, Polkowice i Radwanice.

1994 Burmistrzem Miasta i Gminy został Roman Kowalski

1995 Zakończono budowę oczyszczali ścieków w Chocianowie

1996 Zmodernizowano na energooszczędne oświetlenie drogowe miasta i gminy Chocianów.
Przystąpienie do Związku Miast Polskich oraz Związku Gmin Wiejskich Rzeczpospolitej Polskiej.

1997 Od 1. do 4. maja obchodzony był Jubileusz 700 - lecia Chocianowa. Na uroczystości przybyli goście z Niemiec - dawni mieszkańcy oraz potomkowie właścicieli pałacu. Honorowym gościem a zarazem honorowym patronem był v-ce premier Roman Jagieliński.
Uchwalona została "Strategia Rozwoju Gminy Chocianów".

1998 Burmistrzem Miasta i Gminy został Franciszek Skibicki

1999 Na skutek wprowadzenia reformy administracyjnej Chocianów znalazł się w granicach województwa dolnośląskiego oraz powiatu polkowickiego. 1 września Szkoła Podstawowa Nr 1 w Chocianowie została przekształcona w Publiczne Gimnazjum.

2000 Oddanie do użytku miejsko przemysłowej kotłowni.

2002 W Zespole Szkół przeprowadzono pierwszą edycję "Dni Olimpijczyka" w których uczestniczą również najwybitniejsi polscy olimpijczycy.

2006 Gimnazjum w Chocianowie otrzymało imię "Odkrywców Polskiej Miedzi". Odbył się pierwszy "Bieg Jesieni"

2007 Oddanie do użytku hali sportowo widowiskowej przy Gimnazjum w Chocianowie a następnie zespołu boisk na wolnym powietrzu

2008 Przeprowadzono ekshumację żołnierzy radzieckich spoczywających na Placu Wolności. Zwłoki zostały przeniesione na cmentarz wojenny.
Zakończona została największa inwestycja po 1945 r. - rewaloryzacja Rynku i zabytkowego parku, którą przeprowadzono w latach 2007 - 2008. Łączne koszty poniesione na ten projekt wyniosły 13,3 mln zł. z czego 4,75 mln zł. to środki unijne.
W listopadzie Narodowa Rada Ekologiczna mianowała Zespół Szkół w Chocianowie do nagrody X edycji Narodowego Konkursu Ekologicznego "Przyjaźni Środowisku". Akt mianowania odebrał Piotr Machoń - szkolny koordynator edukacji ekologicznej podczas uroczystej gali w Senacie Rzeczpospolitej Polskiej.

2009 Pierwsza w historii miasta uroczysta Gala Sportu.
Zakończono modernizację i rozbudowę oczyszczalni ścieków w Chocianowie za kwotę 8,8 mln zł. Inwestycja została dofinansowana przez środki Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

2010 Burmistrzem Miasta i Gminy ponownie został Roman Kowalski


POWRÓT