CHOCIANOWSKA REWITALIZACJA - WSTĘP

Jedną z największych inwestycji chocianowskich po roku 1945 była tzw. rewaloryzacja Rynku i zabytkowego parku, którą przeprowadzono w latach 2007 - 2008. Do tej pory zarówno Rynek jak i park były remontowane w sposób wysoce nieprofesjonalny i pobieżny. Przy okazji różnego rodzaju "remontów" niszczono walory architektoniczne i przyrodnicze.

Formalnie rzecz biorąc starania o środki unijne zaczęły się w dniu 22 listopada 2004 r. kiedy to Gmina Chocianów - Urząd Miasta i Gminy złożyła wniosek na konkurs ogłoszony przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego we Wrocławiu na dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego - ZPORR "Zwiększenie potencjału gospodarczego Gminy Chocianów poprzez rewaloryzację zabytkowego centrum miasta".
Wniosek zawierał m. in.
1. Dokumentacje projektowe remontu kamienic przy Placu Wolności w zakresie remontów elewacji, dachów, klatek schodowych.
2. Dokumentacje projektowe modernizacji i rozbudowy istniejącej sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami oraz sieci kanalizacji deszczowej w obrębie Rynku.
3. Dokumentacje projektowe remontu elewacji i dachu budynku Urzędu Miasta i Gminy oraz Remizy Ochotniczej Straży Pożarnej.
4. Projekt remontu nawierzchni na Placu Wolności i przyległych ulicach.
5. Projekt małej architektury na Placu Wolności.
6. Projekt budowlany remontu dachu kościoła pod wezwaniem Świętego Józefa na Placu Wolności.
7. Projekt prac pielęgnacyjnych, porządkowych i uzupełniających szatę roślinną na terenie zabytkowego parku.
8. Projekt remontu budowli na terenie zabytkowego parku.
9. Lokalny Plan Rewitalizacji.

Pomimo dobrej oceny merytoryczno technicznej dokonanej przez Panel Ekspertów oraz pozytywnej oceny przez Regionalny Komitet Sterujący, Zarząd Województwa Dolnośląskiego podjął decyzję o umieszczeniu chocianowskiego projektu na tzw. liście rezerwowej składającej się właśnie tylko z tego projektu. Spowodowane to było prawdopodobnie niechęcią do tak innowacyjnego projektu jaki został przedstawiony przez tak mały ośrodek jakim jest Chocianów.
Po złożonym odwołaniu do Ministerstwa Gospodarki i Pracy, Zarząd Województwa Dolnośląskiego w dniu 22 czerwca 2006 r. dokonał wyboru projektu Gminy Chocianów z listy rezerwowej. Umowa o dofinansowanie projektu z Wojewodą Dolnośląskim została podpisana 20 września 2006r. na kwotę 4 miliony 570 tysięcy złotych - środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego stanowiące 51,20% wydatków kwalifikowanych projektu oraz 892 tysiące złotych współfinansowania ze środków budżetu państwa stanowiące 10% wydatków kwalifikowanych projektu.

Cały projekt został podzielony na cztery części. Dla każdej z części przeprowadzono przetarg i wyłoniono wykonawców.
1. Inżynier Kontraktu - Instytut Zarządzania i Samorządności Sp. z o.o. we Wrocławiu.
2. Remont kamienic w obrębie zabytkowego Rynku oraz UMiG i Remizy OSP - Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe "Jędrzejczak" Wojciech Jędrzejczak Głogów.
3. Remont nawierzchni oraz modernizacja i rozbudowa istniejącej sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, deszczowej w obrębie Rynku - Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynieryjnego EKO-BAU Polkowice.
4. Prace remontowo budowlane w obrębie zabytkowego parku - Zakład Innowacji Budowlanych "ZIB" Marek Jankowski Polkowice.
Koordynatorem prowadzącym inwestycję ze strony UMiG Chocianów była Pani mgr Dorota Czukiewska.
Łączne nakłady finansowe poniesione na realizację projektu wyniosły 13,3 mln złotych.


Zbigniew MachońPOWRÓT